HAPCO

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Καταστατικό

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Τα τακτικά μέλη του Σωματείου αφορούν μόνο νομικά πρόσωπα αναγνωρισμένης επαγγελματικής και επιστημονικής δράσης, τα οποία δραστηριοποιούνται αποδεδειγμένα στο συνεδριακό τουρισμό ως επαγγελματίες στους συγκεκριμένους  τομείς  :

1) ως Επαγγελματίες Οργανωτές Συνεδρίων και ειδικότερα εκείνα τα νομικά πρόσωπα που αθροιστικά:

α) Δραστηριοποιούνται αποδεδειγμένα και νόμιμα με άδεια γραφείου γενικού τουρισμού στο συνεδριακό τουρισμό ως επαγγελματίες οργανωτές συνεδρίων τα τελευταία δύο χρόνια.

β) Διαθέτουν πλήρη και  ανεξάρτητη γραφειακή εγκατάσταση επιφάνειας τουλάχιστον 60 τ.μ. 

γ) Διαθέτουν εξειδικευμένο λογισμικό (software) που να καλύπτει:

Διαχείριση εγγραφών,  κρατήσεων, περιλήψεις ομιλιών ( abstracts) & εκδηλώσεις

δ) Να διαθέτει ηλεκτρονικό εξοπλισμό (hardware): servers, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές κλπ. που να υποστηρίζουν τα εξειδικευμένα προγράμματα για την οργάνωση και διεξαγωγή συνεδρίων.

ε) Ο εκπρόσωπος της εταιρίας θα πρέπει να έχει εμπειρία διοργάνωσης συνεδρίων ή αποδεδειγμένα να έχει διοργανώσει τουλάχιστον δέκα συνέδρια άνω των 300 συμμετεχόντων το καθένα, τα τελευταία τρία χρόνια πριν από την έγγραφή της. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρία θα πρέπει να απασχολεί με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης  διευθυντή – υπεύθυνο συνεδρίων με την αντίστοιχη εμπειρία.

ζ) Να διαθέτει  υπαλληλικό προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης στη διοργάνωση συνεδρίων τουλάχιστον έξι ατόμων εκ των οποίων ένα τουλάχιστο άτομο με πτυχίο ΑΕΙ, δύο τουλάχιστον άτομα με πτυχίο τουριστικών σχολών, όλοι δε να γνωρίζουν μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα (αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά).

στ) Ο συνολικός κύκλος εργασιών τους στην τελευταία διετία, σύμφωνα με τους οικείους υπολογισμούς, είναι 1.500.000 Ευρώ.

ζ) Να έχουν ολοσχερώς καταβεβλημένο κεφάλαιο τουλάχιστον 60.000 Ευρώ και έχουν νομική μορφή Ε.Π.Ε ή Α.Ε.

η) Να μην τελούν υπό πτώχευση ή διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, υπό εκκαθάριση, υπό αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

η) Οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρίας δεν θα πρέπει να έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα της κλοπής, απάτης, εκβίασης, υπεξαίρεσης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, λαθρεμπορίας, δόλιας χρεοκοπίας, χρήσης και εμπορίας ναρκωτικών για εγκλήματα κατά των ηθών ή παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας του εθνικού νομίσματος.

θ) Διαθέτουν πιστοποιητικό ασφάλισης ποιότητας (ISO) από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, ή θα είναι υποχρεωμένα να το αποκτήσουν εντός διετίας.

2) ως Εταιρείες Οπτικοακουστικών μέσων, τα οποία διατηρούν το δικαίωμα κατά την εγγραφή τους να επιλέξουν  αν θα εγγραφούν ως τακτικά ή έκτακτα μέλη.

3) ως Πρότυπα συνεδριακά κέντρα

4) ως Ξενοδοχεία με συνεδριακή υποδομή τα οποία διατηρούν το δικαίωμα κατά την εγγραφή τους να επιλέξουν  αν θα εγγραφούν ως τακτικά ή έκτακτα μέλη.

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΛΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Αφορούν νομικά πρόσωπα ανεγνωρισμένης επαγγελματικής και επιστημονικής δράσης τα οποία δραστηριοποιούνται κατά περίπτωση, ευκαιριακά  και στο τομέα του συνεδριακού τουρισμού ως:

1) Ξενοδοχεία κάθε κατηγορίας

2) Εταιρίες διερμηνείας και μετάφρασης

3) Εταιρίες επισιτισμού

4) Εταιρίες σχεδιασμού & κατασκευής εκθεσιακών περιπτέρων/συστημάτων προβολής & διάθεσης υλικού/εταιρείες διαχείρισης και οργάνωσης εμπορευμάτων (Logistics) 

5) Εταιρίες ενοικίασης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για εκθεσιακούς & συνεδριακούς χώρους

6) Εκδοτικοί οίκοι

7) Εταιρίες Συμβούλων Επιχειρήσεων

8) Εταιρίες Λογισμικού Υλικού/ εταιρείες παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών

9) Εταιρίες Δημοσίων Σχέσεων/Διαφημιστικές Εταιρίες

10) Αεροπορικές Εταιρίες

11) Εταιρίες Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων/VIP Μεταφορών

12) Εταιρίες Κρουαζιέρας

13) Πανεπιστήμια – Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Δημόσιου ή Ιδιωτικού Φορέα

14) Πολιτιστικά κέντρα και εγκαταστάσεις αναψυχής

15) Εταιρείες  παροχής καλλιτεχνικών υπηρεσιών, φωτογραφικών καλύψεων, μουσικής κ.λ.π.

16) Εταιρίες επιχειρηματικού δώρου

17) Ασφαλιστικές εταιρείες

18) Τραπεζικοί οργανισμοί

19) Εταιρείες παροχής υπηρεσιών ή εν γένει εμπορικές εταιρείες,  που συνδέονται με άμεσο ή έμμεσο τρόπο με τη διενέργεια και διοργάνωση συνεδρίων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΛΕΓΕΙΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ θα έχουν όλα τα ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ μέλη που είναι ΤΑΜΕΙΑΚΩΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ θα έχουν μόνο τα τακτικά μέλη.

 

Copyright © 2024 Hapco